За нас

Гарант е създаден през 1964 година като завод за производство на спирачни цилиндри и системи. Преминава през различни форми на обединения и управление, развива и усъвършенства своята производствена структура и се обособява като основен производител в българското машиностроене.  Към момента фирмата е Акционерно дружество и е специализирана в производството на маслени, бутални и зъбни  помпи, хидравлични системи и елементи, елементи за спирачните системи, резервни части за машиностроенето, складово-транспортна техника.

”Гарант“ е предприятие, създадено през 1964 година в състава на ДСО „Хидравлика“.  Като начало произвежда спирачни цилиндри и системи, по-късно се усвоява производството на зъбни помпи, спирачни въжета и сменни приспособления за кари. В началото на 70-те години към номенклатурата се добавят клапани и хидравлични станции. От 1977 година е в състава на Комбинат за хидравлични изделия, а през 1980 година се отделя като самостоятелно предприятие с производството на пет групи изделия: спирачни цилиндри; спирачни въжета; клапани и регулатори; зъбни помпи; хидроагрегати. От 1997 година предприятието е 100% частна собственост с юридическа форма Акционерно дружество с предмет на дейност разработка и производство на машиностроителни изделия и възли и търговия с тях в страната и чужбина.

Ръководството провежда активна и целенасочена политика по качеството, здравето и безопасността при работа в следните направления: ​

  • да поддържа постоянно високо ниво на производствената дейност, съгласно изискванията на клиентите и приложимата нормативна база;
  • ефективно използване наличните материални, човешки и финансови ресурси;
  • разширяване номенклатурата на произвежданите продукти, внедряване нови технологии на производство;
  • да се поддържат конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на клиентите;
  • да се повишава квалификацията и мотивацията на персонала за постоянни подобрения в работата;
  • ефективно да се управлява здравето и безопасността при работа;
  • винаги да се осигуряват подходящи работни условия, изключващи инциденти.

Кодекса установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите съобразно ценностите, залегнали в общофирмената политика, които норми и правила всички работещи във фирмата, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

Вътрешнофирмено поведение

  1. В отношенията си работещите в Гарант АД се подчиняват единствено на интересите на фирмата;  
  2. В общуването помежду си работещите във фирмата създават отношения, които се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ;
  3. Не се допуска поведение, накърняващо личното достойнство и чест на всеки един работещ, спазвайки йерархията при служебните отношения;
  4. Поемат отговорност за действията си и участват активно в решаване на проблемите в дружеството.

Лично поведение

​При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот, работещите в Гарант АД следват поведение, което не уронва престижа на фирмата. 

 1. Изпълняват коректно своите задължения и ангажименти;
 2. Не застрашават и не нарушават правата на колегите и бизнес -партньорите;
 3. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация; 
 4. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдават законите, както и приетите в дружеството вътрешни правила.

Взаимоотношения с бизнес партньор

 1. Осигурява се провеждането на прозрачна и открита политика за дейностите на дружеството;
 2. Защитава се и се насърчава конкуренцията, изграждат се чувства на доверие в бизнес партньорите и обществеността;
 3. Насърчава борбата срещу всички форми на корупция и лично облагодетелстване; 
 4. Комуникация с бизнес партньорите е с тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност и уважение.